Algemene regels en voorwaarden

Bij het bestellen van jouw ticket ga je automatisch akkoord met de algemene regels en voorwaarden. Als je niet akkoord gaat, zal je niet in staat zijn een ticket te bestellen.

De organisatie behoudt zich het recht iedereen die na de genoemde check-in uren komt te weigeren, zelfs wanneer je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SKOETEFEST

Onderhavig reglement zal duidelijk zichtbaar aan de inkom opgehangen worden zoals voorzien door de wet.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2020.

EXIT = NO RE-ENTRY
DON'T BRING FOOD, DRINKS, WEAPONS or DRUGS


ARTIKEL 1

Door het betreden van het festivalterrein gaat u expliciet akkoord met dit reglement en verbindt u zich ertoe dit na te leven.

ARTIKEL 2

Ieder persoon die zich aanbiedt aan de ingang van het festivalterrein moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator. Één toegangsbewijs geldt voor slechts één toegang van één persoon en is enkel geldig op de dag van het festival aangegeven op het toegangsbewijs. Indien men het terrein verlaat, heeft men een nieuw toegangsbewijs nodig. Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om het terrein te betreden wordt te allen tijde juridisch vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor om tijdens het festival bezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang te ontzeggen. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator, bevindt zich volledig op eigen risico op het festivalterrein en vrijwaart de organisator van enige aansprakelijkheid, inclusief maar niet limitatief diefstal of ongevallen.

ARTIKEL 3

Het toegangsbewijs of ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald, noch mag dit doorverkocht worden.

ARTIKEL 4

Bij het betreden van het festivalterrein moet het toegangsbewijs of ticket afgegeven worden.

ARTIKEL 5

De toegang tot het festivalterrein is verboden of kan geweigerd worden aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
- die vroeger reeds een festivalterreinverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, ...;
- die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het festival;
- die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het festival worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 7);
- die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement of wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 6

Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het festivalterrein wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Bij het betreden van het festivalterrein kan fouillering verzocht worden. Bij het weigeren van deze fouillering kan u de toegang geweigerd worden. De bewakingsagenten kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnen brengen op het festivalterrein het verloop van het festival kan verstoren, de veiligheid van de andere bezoekers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De bewakingsagenten kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

ARTIKEL 7

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het festivalterrein alsook de aanwezige personen op het festivalterrein verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- eigen drank of voeding, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.;
- mensen die om medische reden (vb. diabetes) voedingsmiddelen of medicijnen hiervoor bijhebben dienen in het bezit te zijn van een medisch attest;
- deodorant of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmeticaproducten in normale vorm en grootte zijn toegelaten (max 50ml);
- enig toestel (paraplu, parasol, statief voor film- of foto-apparaat, wandelstok) dat door de security-diensten aan de ingang wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere festivalbezoekers kan geweigerd worden;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...;
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);
- alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen;
- dieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.

ARTIKEL 8

Op het festivalterrein is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:
- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bijvoorbeeld productielokalen, artiestenloges, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, backstage ruimtes, enz;
- tenten, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken, of enige andere infrastructuur van het terrein te beklimmen;
- de toegangen, uitgangen en evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein;
- zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken, de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen;
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand;
- te roken in zones waar een rookverbod geldt;
- te wildplassen;
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen van een sticker, uitgegeven door de organisatie, voorzien te zijn. Overtreders zullen weggesleept worden op koste van de overtreder.

ARTIKEL 9

Op het festivalterrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

ARTIKEL 10

Op het festivalterrein zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor indien nodig beroep doen op de politiediensten. De houder van een toegangsbewijs verklaart akkoord te gaan met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement. De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van het festival de toegang tot het terrein ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating. De organisator behoudt zich het recht voor de overtreder van dit huishoudelijk reglement bij volgende edities opnieuw de toegang te weigeren. Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het festival aan iemand weigert, mag de organisator om dezelfde redenen het toegangsbewijs van die persoon ontnemen en de verdere toegang ontzeggen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou trachten het terrein te betreden. Indien de organisator om dezelfde redenen de betrokken persoon van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- het festival te onderbreken of stop te zetten;
- de toeschouwers tijdelijk op het terrein op te houden bij het einde van het festival;
- het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- de toegang tot het terrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

ARTIKEL 12

12.1 De organisator informeert alle festivalbezoekers via deze weg over het feit dat de organisator eveneens persoonsgegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te verhinderen of te detecteren, om rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie). Indien wettelijk toegelaten of verplicht, kan de organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie) delen met overheidsorganen en overheidsinstanties, om zijn rechten of die van derden te beschermen en af te dwingen, of ter opsporing en preventie van fraude of andere misdrijven of pogingen daartoe. Overheidsorganen of overheidsinstanties kunnen aan de organisator een negatief advies geven m.b.t. de toegang van een tickethouder tot het festival. De Organisator is in dat geval gerechtigd om de tickethouder toegang tot het festival te weigeren of hem/haar van het festivalterrein verwijderen. De tickethouder is in dat geval niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

12.2 Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, dient de organisator uw data te delen met derde partijen. Door acceptatie van dit huishoudelijk reglement, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw data met de volgende partijen te delen voor de volgende doelstellingen.

12.2.1 De organisator kan uw data met de volgende doelstellingen delen:

 • Check-in procedures and hospitality faciliteiten
 • Customer service door Skoetefest en hun ticket providers
 • Printen van onder andere hard tickets (enkel indien u hard tickets krijgt)
 • Rapportering en statistieken over bezoekers van Skoetefest
 • Security-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
 • Ticket- en betalingsverwerking
 • Transactionele e-mails van Skoetefest (zoals e-mails ter bevestiging van uw ticket aankoop)

12.2.2 De organisator kan uw data met volgende partners delen:

 • Booking bedrijven
 • Hospitality personeel bij check-in punten Lokale en federale overheden
 • Mailing bedrijven
 • Operationele staff op het festival
 • Betalingsverwerkingsbedrijven
 • Printbedrijven
 • Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals security en EHBO-personeel)
 • Ticket providers

12.2.3 Indien u uw recht vergeten te worden wenst te gebruiken, dient de organisator al uw persoonsgegevens te verwijderen en is dus niet langer in de mogelijkheid enige diensten aan te bieden ter afhandeling van uw bestelling noch is de organisator in de mogelijkheid u toegang te geven tot Skoetefest. In dit geval zal uw bestelling geannuleerd worden zonder toegang te geven op terugbetaling.

12.3 Elke persoon die het festivalterrein betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het festival. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het festivalterrein. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto's of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.

12.4 Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en gebruiken. Daarbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. We wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018 : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Sponsors

Without them, Skoetefest would not be possible ♥️️